Głównej zawartości

System Jakości

                        

           W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie wdrożony jest System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania rożnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”.

          Poprzez wdrożenie wszystkich zapisów w/w normy, stanowiących zbiór ogólnych kryteriów dla prowadzenia czynności inspekcyjnych, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie daje dowód swojej wiarygodności oraz rzetelności, a także dąży do zwiększenia zaufania społeczeństwa do wykonywanych przez siebie działań. 

          W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie System Zarządzania funkcjonuje w oparciu o następujące dokumenty:

  • Politykę Jakości,
  • Księgę Jakości,
  • Prcedury Ogólne,
  • Instrukcje,
  • Procedury Techniczne.

          Ocena funkcjonowania oraz doskonalenia Systemu Zarządzania w PSSE w Olsztynie przeprowadzana jest systematyczne poprzez niezależne i udokumentowane audity wewnętrzne. System Zarządzania PSSE w Olsztynie poddawany jest corocznie przeglądom zarządzania, w celu upewnienia się, że jest on nadal skuteczny i odpowiedni.

  Nadzór nad wdrożeniem i prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie pełni Główny Specjalista ds. Systemu Jakości.