Głównej zawartości

Sekcja Higieny Komunalnej

 

Sekcja Higieny Komunalnej / HK

 

Kierownik: Małgorzata Przestrzelska

tel. 89/ 524 83 00 wew. 320, 322 lub 89 //524 83 20, 89/ 524 83 22

pok. 309,311,312 

higienakomunalna@psse.olsztyn.pl

       

        

Głównymi kierunkami działania Sekcji Higieny Komunalnej są :

 1. Nadzór sanitarny nad zaopatrzeniem ludności w wodę. Zapewnienie konsumentom i użytkownikom dostatecznej ilości wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej.
 2. Wydawanie ocen higienicznych na materiały służące do uzdatniania i dystrybucji wody.
 3. Dążenie do osiągnięcia właściwych norm zdrowotnych w środowisku bytowania człowieka
  • w wodzie w kąpieliskach i basenach kąpielowych.
  • w środowisku mieszkaniowym ( tlenki węgla i hałas).
 1. Podejmowanie działań w celu zapobiegania, likwidacji lub minimalizowania nieprawidłowości sanitarno – higienicznych w obiektach użyteczności publicznej.
 2. Zapobieganie, likwidacja bądź minimalizacja wszelkich zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku bytowania człowieka: w glebie i powietrzu atmosferycznym oraz w mieszkaniach.
 3. Kontynuowanie współpracy zgodnie z porozumieniem między Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym a Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Olsztynie.
 4. Nadzór nad przewozem zwłok i szczątków. Prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem decyzji na ekshumacje.
 5. Opiniowanie materiałów w sprawie organizowania imprez masowych

 

 Ważne dla osób prowadzących gabinety tatuażu i gabinety kosmetyczne

 

          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że z dniem 1 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r., poz. 151).

Zgodnie z art. 16 ust 1, ust 2 i ust 3 wyżej cytowanej ustawy Osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych podejmujące czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi.

Procedury powinny

Sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich

 • Zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji
 • Sposoby przeprowadzania dezynfekcji skory i błon śluzowych
 • Sposoby przeprowadzania dekontaminacji pomieszczeń i urządzeń.

Na wniosek podmiotu obowiązanego do wdrożenia i stosowania procedur Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opiniuje te procedury.