Głównej zawartości

Choroby zawodowe

 

 

 

CHOROBY ZAWODOWE

        Chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym” (art. 2351 k.p. w brzmieniu nadanym ustawą z 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy).
Od 3 lipca 2009 r. obowiązuje nowy wykaz chorób zawodowych zamieszczony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych, (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1367). 
Natomiast rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1.08.2002r. w sprawie dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1379), jak i wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu w sprawach chorób zawodowych zawartych w załącznikach do tego rozporządzenia – są nadal obowiązujące.

 

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

         Pracodawca jest obowiązany – zgodnie z art. 235 § 1 k.p. –niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej.
Obowiązek ten dotyczy także lekarza podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej.
Ponadto, w każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej lekarz i lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie choroby zawodowej u pacjenta – kieruje na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania.

Zgodnie z art. 235 § 21 k.p. zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również dokonać pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną;

ORZECZNICTWO W ZAKRESIE CHORÓB ZAWODOWYCH

W województwie warmińsko-mazurskim właściwą jednostką uprawnioną do orzekania w sprawach chorób zawodowych jest:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie
10-449 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 71A

 

 

Poniżej druki - formularze do pobrania jako załączniki: