Głównej zawartości

Substancje chemiczne i ich mieszaniny

Prawodawstwo polskie:

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2018 r., poz. 143 z póź.zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2015 r. poz. 450).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz. U. poz. 1368).
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (Dz. U. z 2014 r., poz. 769).
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. z 2015 r., poz. 208).
 6. Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie  przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie  o niebezpieczeństwie (Dz. U. z 2014  r., poz. 1604).
 7. Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z  2016 r., poz. 1488).
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie wycofania substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu z obrotu  (Dz. U. poz. 325).

  Prawodawstwo unijne:

 1. Rozporządzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
 2. Rozporządzenie 453/2010/WE zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z dn. 2008.12.16 (Dz.U.UE L.08.353.1).
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu  i przywozu niebezpiecznych chemikaliów.

Niebezpieczne substancje chemiczne: są jednymi z najpowszechniejszych  w środowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia. Występują w procesie produkcji, przetwarzania, stosowania, stając się źródłem zanieczyszczenia powietrza na stanowiskach pracy  i zagrożeniem dla pracowników. W warunkach narażenia zawodowego wchłanianie substancji zachodzi przede wszystkim przez drogi oddechowe, ale również przez skórę i przewód pokarmowy, stąd tak istotne są sposoby ochrony przed niekorzystnymi skutkami działania tych substancji.

Charakterystyka szkodliwego działania substancji lub mieszaniny chemicznej, przekazana w postaci odpowiedniego oznakowania na etykiecie oraz karty charakterystyki, powinna służyć ich odbiorcom do podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczych, a w szczególności do unikania zagrożeń. 

Ewentualne działania organów administracji podejmowane są na podstawie szerszej informacji, obejmującej sposób oraz zakres stosowania substancji lub mieszaniny chemicznej, co pozwala na ocenę ryzyka pojawienia się szkodliwych zmian w zdrowiu człowieka lub w środowisku w związku z ich konkretnymi zastosowaniami. 

Kategorie substancji niebezpiecznych  i mieszanin niebezpiecznych określone zostały w art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach:

 • substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych,
 • substancje i mieszaniny o właściwościach utleniających,
 • substancje i mieszaniny skrajnie łatwopalne,
 • substancje i mieszaniny wysoce łatwopalne,
 • substancje i mieszaniny łatwopalne,
 • substancje i mieszaniny bardzo toksyczne,
 • substancje i mieszaniny toksyczne,
 • substancje i mieszaniny szkodliwe,
 • substancje i mieszaniny żrące,
 • substancje i mieszaniny drażniące,
 • substancje i mieszaniny uczulające,
 • substancje i mieszaniny rakotwórcze,
 • substancje i mieszaniny mutagenne,
 • substancje i mieszaniny działające szkodliwie na rozrodczość,
 • substancje i mieszaniny niebezpieczne dla środowiska.

Substancje stwarzające zagrożenie i mieszaniny stwarzające zagrożenie to substancje i mieszaniny należące co najmniej do jednej z klas zagrożenia wymienionych w częściach 2-5 załącznika I do rozporządzenia nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 

Dostawcy substancji lub mieszanin są obowiązani do zebrania wiarygodnych informacji o stwarzanych przez nie zagrożeniach dla zdrowia człowieka i dla środowiska, wynikających z ich swoistych właściwości fizykochemicznych i biologicznych oraz udostępniania tej informacji odbiorcom tych substancji lub ich mieszanin na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.

Karta charakterystyki: jest skuteczną metodą dostarczania informacji dotyczących substancji i mieszanin we Wspólnocie i stała się integralną częścią systemu w ramach rozporządzenia 1907/2006 REACH. Zawartość karty charakterystyki określona jest w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

 Zgodnie z art. 31 rozporządzenia REACH

 • karta charakterystyki powinna być dostarczana dla substancji i mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne, mieszanin nie sklasyfikowanych jako niebezpieczne, ale zawierających co najmniej 1% ( 0.2 % dla gazów) substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub środowiska, substancjidla której ustalono NDS (dotyczy to również składników mieszaniny),
 • powinna być dostarczona do odbiorcy nie później niż w dniu wprowadzania do obrotu lub w dniu pierwszej dostawy,
 • powinna być dostarczana nieodpłatnie,
 • powinna istnieć możliwość otrzymania takiej karty w sklepie - na życzenie konsumentów nie koniecznie w momencie zakupu - można ją przesłać do odbiorcy),
 • istnieje możliwość dostarczania karty charakterystyki na nośnikach elektronicznych jak również drogą elektroniczną (odbiorca winien jednak posiadać skrzynkę pocztową),
 • może być wykorzystana do kilku mieszanin, np.: farby, w których zmieniają się tylko pigmenty, jeżeli są tak samo sklasyfikowane.

Kartę charakterystyki dostarcza się w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.

Karta charakterystyki powinna być zaktualizowana w momencie pojawienia się jakichkolwiek nowych danych (aktualizacja powinna być bezpłatna).

Obowiązki pracodawcy związane ze stosowaniem w zakładach substancji chemicznych i ich mieszanin: 

 1. W celu ochrony pracowników przed działaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych pracodawca jest zobowiązany do ustalenia w pierwszej kolejności, czy w środowisku pracy występuje czynnik chemiczny stwarzający zagrożenie oraz do dokonania
  i udokumentowania oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez ten czynnik .
 2. Pracodawca jest zobowiązany sporządzić spis substancji niebezpiecznych, mieszanin niebezpiecznych, substancji stwarzających zagrożenie, mieszanin stwarzających zagrożenie.
 3. Pracodawca jest zobowiązany posiadać karty charakterystyki tych substancji/mieszanin stosowanych w działalności zawodowej.
 4. Pracodawca jest zobowiązany rejestrować wszystkie rodzaje prac w kontakcie z substancjami
  i czynnikami o działaniu rakotwórczym, a także z substancjami i czynnikami o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym.
 5. Pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników, jest zobowiązany podejmować działania zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu.

W przypadku, o którym mowa powyżej pracodawca jest obowiązany zapewnić: 

 • odpowiednie do rodzaju niebezpieczeństwa urządzenia i sprzęt ratowniczy oraz ich obsługę przez osoby należycie przeszkolone,
 • udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.

6. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby prace, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, były wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji.

Więcej informacji dostępnych jest na m.in. niżej wymienionych stronach internetowych:

http://reach-info.pl/ 

http://echa.europa.eu/

www.chemikalia.gov.pl