Głównej zawartości

Prekursory narkotyków

Prawodawstwo polskie:

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1030)

 Prawodawstwo unijne:

 1. Rozporządzenie (WE) Nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.02.2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych.
 2. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 111/2005 z dnia 22.12.2004 r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi.
 3. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1013/2015 z dnia 25.06.2015 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi.

  Prekursory kategorii 2

Lp. substancja kod NS CAS wartość progowa
Podkategoria 2A
1 bezwodnik octowy 2915 24 00 108-24-7  100 litrów
Podkategoria 2B
2 kwas fenylooctowy 2916 34 00  103-82-2 1 kg
3 kwas antranilowy 2922 43 00 118-92-3 1 kg
4 piperydyna 2933 32 00 110-89-4 0,5 kg
5 nadmanganian potasu  2841 61 00 7722-64-7 100 kg

Obowiązki wprowadzających do obrotu prekursory narkotykowe kat. 2

 1. wyznaczenie Funkcjonariusza odpowiedzialnego za handel substancjami sklasyfikowanymi i zgłoszenie nazwiska i szczegółów kontaktowych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz informowanie o wszystkich zmianach dotyczących Funkcjonariusza -  art. 3 ust. 1 rozporządzenia Nr 273/2004
 2. zarejestrowanie i uaktualnianie w Biurze ds. Substancji Chemicznych adresu zakładu, w którym wytwarzane są substancje przed wprowadzeniem ich do obrotu - art. 3 ust. 6 rozporządzenia nr 273/2004

Uwaga

Wnioski do Inspektora o uzyskanie rejestracji należy przysyłać drogą pocztową na adres Biura: ul. Dowborczyków 30/34, 90-019 Łódź. Wzór wniosku dostępny jest pod linkiem:

https://www.chemikalia.gov.pl/prekursory_narkotykowe_.html

3. pobranie od klienta deklaracji wskazującej na konkretny sposób wykorzystania substancji sklasyfikowanej - oddzielna deklaracja dla każdej substancji sklasyfikowanej lub pojedyncza deklaracja odnosząca się do kilku transakcji dotyczących tej samej substancji sklasyfikowanej przez okres nie dłuższy niż jeden rok -  art. 4 Rozporządzenia 273/2004 4. udokumentowanie wszystkich transakcji tzn. wszystkie dokumenty handlowe (faktury, wykazy ładunków, dokumenty administracyjne, dokumenty przewozowe) muszą zawierać: nazwę substancji sklasyfikowanej zgodną z załącznikiem, ilość i wagę substancji sklasyfikowanej, a w przypadku mieszaniny, jeżeli to możliwe, jej ilość i wagę oraz zawartość procentową substancji sklasyfikowanej będącej składnikiem mieszaniny, nazwę i adres dostawcy, jednostki rozprowadzającej, odbiorcy końcowego i o ile to możliwe innych podmiotów gospodarczych biorących dział transakcji. Dokumentację przechowuje się co najmniej przez trzy lata od roku kalendarzowego, w którym miała miejsce transakcja i musi być ona udostępniana na wniosek właściwych organów;

Podmioty gospodarcze zapewniają, aby na substancjach sklasyfikowanych w kategorii 2 załącznika I umieszczano etykiety przed ich wprowadzeniem do obrotu; etykieta musi zawierać nazwy substancji według określeń zawartych w załączniku I - art. 5 rozporządzenia 273/2004

    5 .informowanie PPIS o ilościach sklasyfikowanych substancji kat. 2 wykorzystywanych lub dostarczanych, a w przypadku ich dostarczenia - o ilości dostarczonej każdej stronie trzeciej - art. 8 rozporządzenia 273/2004

Prekursory kategorii 3

Substancja CAS
Kwas chlorowodorowy/chlorowodów 7647-01-0
Kwas siarkowy (VI) 7664-93-9
Toluen 108-88-3
Eter etylu/eter dietylowy 60-29-7
Aceton 67-64-1
Keton metylowo-etylowy/butanon 78-93-3

oraz sole substancji wymienionych w tej kategorii niebędące solami kwasu chlorowodorowego i kwasu siarkowego (VI), w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe.

Podmiot wprowadzający do obrotu prekursory kategorii 3 informuje o ilościach wykorzystywanych lub dostarczanych, a w przypadku ich dostarczenia - o ilości dostarczonej każdej stronie trzeciej ww. substancji jedynie na wniosek właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zezwolenie na wywóz

Wywóz prekursorów narkotyków, które wymagają zgłoszenia celnego, w tym wywóz prekursorów narkotyków opuszczających obszar celny Wspólnoty po ich składowaniu w wolnym obszarze celnym o kontroli typu I lub w składzie wolnocłowym przez okres przynajmniej 10 dni, wymaga uzyskania zezwolenia na wywóz.

 • Właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, na którego terenie eksporter ma siedzibę  wydaje zezwolenie na wywóz prekursorów kategorii 2
 • Właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje zezwolenie na wywóz prekursorów kategorii 3 w przypadkach, gdy wymagane jest powiadomienie przed wywozem lub gdy te substancje wywożone są do niektórych krajów przeznaczenia (art. 44 ust. 2 Ustawy, art. 12 Rozporządzenia 111/2005),
 • W celu uzyskania zezwolenia podmiot gospodarczy zobowiązany jest złożyć wniosek  do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego . Wniosek powinien zawierać informacje o których jest mowa w art. 13 ust. 1 Rozporządzenia 111/2005,
 • Zezwolenie na wywóz wydawane jest w ciągu 15 dni roboczych od daty, gdy Właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uzna zostaje, że wniosek jest kompletny (art. 13 ust. 2 Rozporządzenia 111/2005),
 • Właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może odmówić udzielenia zezwolenia na wywóz jeżeli przekazane przez podmiot gospodarczy informacje są niekompletne lub nieprawdziwe lub gdy organ kraju przeznaczenia nie udzielił zezwolenia na przywóz lub gdy istnieją uzasadnione podstawy, że substancje są przeznaczone do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub psychotropowych (art. 15 Rozporządzenia 111/2005),
 • Właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może zawiesić lub cofnąć zezwolenie na wywóz, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że dane substancje przeznaczone są do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych (art. 16 Rozporządzenia 111/2005).
 • Okres ważności zezwolenia na wywóz, w którym towary muszą opuścić obszar celny Wspólnoty nie przekracza 6 miesięcy od daty jego wystawienia. Wyjątkowo na wniosek Strona okres ważności  zezwolenia może zostać wydłużony.

Więcej informacji dostępnych na nw. stronach:

https://gis.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/prekursory-narkotykow-kategorii-2-i-3/

https://www.chemikalia.gov.pl/prekursory_narkotykowe_.html