Drukuj

Prawodawstwo polskie:

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1030)

 Prawodawstwo unijne:

  1. Rozporządzenie (WE) Nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.02.2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych.
  2. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 111/2005 z dnia 22.12.2004 r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi.
  3. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1013/2015 z dnia 25.06.2015 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi.

  Prekursory kategorii 2

Lp. substancja kod NS CAS wartość progowa
Podkategoria 2A
1 bezwodnik octowy 2915 24 00 108-24-7  100 litrów
Podkategoria 2B
2 kwas fenylooctowy 2916 34 00  103-82-2 1 kg
3 kwas antranilowy 2922 43 00 118-92-3 1 kg
4 piperydyna 2933 32 00 110-89-4 0,5 kg
5 nadmanganian potasu  2841 61 00 7722-64-7 100 kg

Obowiązki wprowadzających do obrotu prekursory narkotykowe kat. 2

  1. wyznaczenie Funkcjonariusza odpowiedzialnego za handel substancjami sklasyfikowanymi i zgłoszenie nazwiska i szczegółów kontaktowych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz informowanie o wszystkich zmianach dotyczących Funkcjonariusza -  art. 3 ust. 1 rozporządzenia Nr 273/2004
  2. zarejestrowanie i uaktualnianie w Biurze ds. Substancji Chemicznych adresu zakładu, w którym wytwarzane są substancje przed wprowadzeniem ich do obrotu - art. 3 ust. 6 rozporządzenia nr 273/2004

Uwaga

Wnioski do Inspektora o uzyskanie rejestracji należy przysyłać drogą pocztową na adres Biura: ul. Dowborczyków 30/34, 90-019 Łódź. Wzór wniosku dostępny jest pod linkiem:

https://www.chemikalia.gov.pl/prekursory_narkotykowe_.html

3. pobranie od klienta deklaracji wskazującej na konkretny sposób wykorzystania substancji sklasyfikowanej - oddzielna deklaracja dla każdej substancji sklasyfikowanej lub pojedyncza deklaracja odnosząca się do kilku transakcji dotyczących tej samej substancji sklasyfikowanej przez okres nie dłuższy niż jeden rok -  art. 4 Rozporządzenia 273/2004 4. udokumentowanie wszystkich transakcji tzn. wszystkie dokumenty handlowe (faktury, wykazy ładunków, dokumenty administracyjne, dokumenty przewozowe) muszą zawierać: nazwę substancji sklasyfikowanej zgodną z załącznikiem, ilość i wagę substancji sklasyfikowanej, a w przypadku mieszaniny, jeżeli to możliwe, jej ilość i wagę oraz zawartość procentową substancji sklasyfikowanej będącej składnikiem mieszaniny, nazwę i adres dostawcy, jednostki rozprowadzającej, odbiorcy końcowego i o ile to możliwe innych podmiotów gospodarczych biorących dział transakcji. Dokumentację przechowuje się co najmniej przez trzy lata od roku kalendarzowego, w którym miała miejsce transakcja i musi być ona udostępniana na wniosek właściwych organów;

Podmioty gospodarcze zapewniają, aby na substancjach sklasyfikowanych w kategorii 2 załącznika I umieszczano etykiety przed ich wprowadzeniem do obrotu; etykieta musi zawierać nazwy substancji według określeń zawartych w załączniku I - art. 5 rozporządzenia 273/2004

    5 .informowanie PPIS o ilościach sklasyfikowanych substancji kat. 2 wykorzystywanych lub dostarczanych, a w przypadku ich dostarczenia - o ilości dostarczonej każdej stronie trzeciej - art. 8 rozporządzenia 273/2004

Prekursory kategorii 3

Substancja CAS
Kwas chlorowodorowy/chlorowodów 7647-01-0
Kwas siarkowy (VI) 7664-93-9
Toluen 108-88-3
Eter etylu/eter dietylowy 60-29-7
Aceton 67-64-1
Keton metylowo-etylowy/butanon 78-93-3

oraz sole substancji wymienionych w tej kategorii niebędące solami kwasu chlorowodorowego i kwasu siarkowego (VI), w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe.

Podmiot wprowadzający do obrotu prekursory kategorii 3 informuje o ilościach wykorzystywanych lub dostarczanych, a w przypadku ich dostarczenia - o ilości dostarczonej każdej stronie trzeciej ww. substancji jedynie na wniosek właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zezwolenie na wywóz

Wywóz prekursorów narkotyków, które wymagają zgłoszenia celnego, w tym wywóz prekursorów narkotyków opuszczających obszar celny Wspólnoty po ich składowaniu w wolnym obszarze celnym o kontroli typu I lub w składzie wolnocłowym przez okres przynajmniej 10 dni, wymaga uzyskania zezwolenia na wywóz.

Więcej informacji dostępnych na nw. stronach:

https://gis.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/prekursory-narkotykow-kategorii-2-i-3/

https://www.chemikalia.gov.pl/prekursory_narkotykowe_.html

Odsłony: 918