Głównej zawartości

Produkty biobójcze

  

PRODUKTY BIOBÓJCZE

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych w zakresie - udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych, wprowadzania do obrotu wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych i substancji czynnych przeznaczonych do stosowania w produktach biobójczych w działalności zawodowej;

„produkt biobójczy” oznacza — każdą substancję lub mieszaninę w postaci, w jakiej jest dostarczana użytkownikowi, składającą się z jednej lub kilku substancji czynnych lub zawierającą lub wytwarzającą jedną lub więcej substancji czynnych, której przeznaczeniem jest niszczenie, odstraszanie, unieszkodliwianie organizmów szkodliwych, zapobieganie ich działaniu lub zwalczanie ich w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne, a także każdą substancję lub mieszaninę, wytwarzaną z substancji lub mieszanin, które same nie są objęte zakresem tiret pierwszego, przeznaczoną do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania organizmów szkodliwych, zapobiegania ich działaniu lub zwalczaniu ich w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne.

substancja czynna” oznacza substancję działającą na organizmy szkodliwe lub przeciwko nim lub mikroorganizm działający na organizmy szkodliwe lub przeciwko nim.

Zgodnie z art. 5 w/w ustawy „udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są produkty biobójcze, na które zostało wydane pozwolenie albo zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót”.

           Produkt biobójczy, na który wydano pozwolenie na obrót, jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Wnioski o wydanie pozwolenia składa się do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

          

Wykaz Produktów Biobójczych, na które zostało wydane pozwolenie albo zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót prowadzi Prezes Urzędu i jest publikowany na stronie podmiotowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Kto bez pozwolenia albo zezwolenia na handel równoległy udostępnia na rynku produkt biobójczy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pobawienia wolności do lat 2.

Według załącznika V rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) Nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r.   w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych wyróżnia się grupy produktowe podzielone na cztery kategorie:

Kategoria 1 – środki dezynfekcyjne,

Kategoria 2 – produkty konserwujące,

Kategoria 3 –zwalczanie szkodników,

Kategoria 4 – inne produkty biobójcze.

Za kontrolę zatruć produktami biobójczymi są odpowiedzialne ośrodki toksykologiczne. Zgodnie z załącznikiem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2016 r. (poz. 1004) ośrodki toksykologiczne odpowiedzialne za kontrolę zatruć produktami biobójczymi wraz ze wskazaniem ich właściwości terytorialnej to:

1. Pomorskie Centrum Toksykologii ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk – ośrodek toksykologiczny właściwy do kontroli zatruć na terenie województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego

2. Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Kopernika 15, 31-501 Kraków – ośrodek toksykologiczny właściwy do kontroli zatruć na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego

3. Ośrodek Informacji Toksykologicznej Oddział Toksykologii im. dr Wandy Błeńskiej Szpital Miejski im. Franciszka Raszei ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań – ośrodek toksykologiczny właściwy do kontroli zatruć na terenie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego oraz opolskiego

4. Ośrodek Kontroli Zatruć – Warszawa ul. Piłsudskiego 33, 05-074 Halinów – ośrodek toksykologiczny właściwy do kontroli zatruć na terenie woj. mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego oraz lubelskiego

Akty prawne na, które należy zwrócić uwagę:

- ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2231).

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) Nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych.

Przydatne adresy: