Głównej zawartości

Czynniki rakotwórcze

Podstawy prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich
     mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
     w środowisku pracy  (Dz. U. z 2016 r. poz.1117);

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33 poz.166 z późn. zm.);

3. Rozporządzenie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1286 z późn. zm.).

Wykaz czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczych lub mutagennych 

1. Czynniki fizyczne - promieniowanie jonizujące (promieniowanie X, α, β, γ)

2. Czynniki chemiczne 

 1. Substancje chemiczne spełniające kryteria klasyfikacji jako rakotwórcze lub mutagenne kategorii 1A lub 1B Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008,
 2. Mieszaniny zawierające substancje wymienione w pkt 1 w stężeniach powodujących spełnienie kryteriów klasyfikacji mieszaniny jako rakotwórczej lub mutagennej kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt 1;

3. Czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;

 1. Produkcja aruminy.
 2. Procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, obecnych w sadzy węglowej, smołach węglowych i pakach węglowych.
 3. Procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie pyłów, dymów i aerozoli tworzących się podczas rafinacji niklu i jego związków.
 4. Produkcja alkoholu izopropylowego metodą mocnych kwasów.
 5. Prace związane z narażeniem na pył drewna twardego.

 Obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest obowiązany:

1) Informować pracownika o opakowaniu, zbiorniku i instalacji zawierających substancje chemiczne,
   ich mieszaniny lub czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, a także o wymaganiach
   dotyczących oznakowania i znakach ostrzegawczych;

2) Przeprowadzać okresowe szkolenia pracownika w zakresie:

 1. ryzyka dla zdrowia, jakie wynika z oceny narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i dodatkowego ryzyka wynikającego z palenia tytoniu, oraz środków ostrożności, które powinny być podejmowane w celu ograniczenia tego narażenia,
 2. wymagań higienicznych, które powinny być spełnione w celu ograniczenia narażenia
  na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych
  o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 3. konieczności używania środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży ochronnej,
 4. działań zapobiegających wypadkom oraz działań koniecznych do podjęcia przez pracowników w tym pracowników pełniących obowiązki ratownicze, podczas działań ratowniczych oraz wypadków.

3) Zapewnić udział pracowników lub ich przedstawicieli w projektowaniu i realizacji działań zapobiegających narażeniu na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym lub ograniczających poziom tego narażenia;

4) Umożliwić pracownikom i ich przedstawicielom kontrolę stosowania wymagań określonych
w rozporządzeniu oraz w innych przepisach regulujących zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;

5) Prowadzi rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie
z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;

6)Prowadzić rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
i przechowywać go przez okres 40 lat po ustaniu narażenia, a w przypadku likwidacji zakładu pracy - przekazać właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu;

7) Przeprowadzić  pomiary stężeń czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym:

  1. w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności
  2. co najmniej 1 raz na 6 miesięcy, jeśli wynik ostatniego pomiaru mieścił się w przedziale od 0,1 do 0,5 NDS
  3. co najmniej 1 raz na 3 miesiące, jeśli wynik ostatniego pomiaru przekroczył wartość 0,5 NDS
  4. w każdym przypadku wprowadzenia zmiany w warunkach występowania tych czynników

Rejestr prac należy przekazywać właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy niezwłocznie po rozpoczęciu działalności oraz corocznie w terminie do dnia 15 stycznia na druku według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. 2016 poz.1117).

ZMIANA KLASYFIKACJI FORMALDEHYDU

 • związek stosowany najczęściej jako surowiec do produkcji wielu barwników, żywic syntetycznych, w garbarstwie, fotografice, do konserwacji i utrwalania preparatów anatomicznych i histopatologicznych oraz jako środek dezynfekujący.
 • zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/491 z dnia 23 marca 2015 r. od 1 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana klasyfikacji formaldehydu.
 • formaldehyd zaklasyfikowano jako substancję rakotwórczą kategorii 1B i mutagenną kategorii 2.