Głównej zawartości

Program profilaktyki antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas"

 

Program profilaktyki antytytoniowej
 
„Czyste powietrze wokół nas”
 
 
 
      Najskuteczniejszym działaniem w dziedzinie profilaktyki chorób odtytoniowych jest zapobieganie paleniu tytoniu. Dlatego konieczne jest prowadzenie działań zmierzających do kształtowania prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży.
Cele główne programu:
 • Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.
 
Cele szczegółowe programu:
  • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
  • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
  • Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
  • Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym. 

Adresaci programu:
 • Dzieci w wieku 5 - 6 lat uczęszczające do przedszkoli.
 • Rodzice i opiekunowie.
Założenia programu:
 • Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
 • Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych z udziałem rodziców i opiekunów.
 • Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
 • Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
 • Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.
 Materiały i pomoce dydaktyczne proponowane w programie:
 Materiały w formie papierowej oraz elektronicznej:
 •         poradnik dla szkolnego koordynatora programu,
 •      plakat dla prowadzącego zajęcia,
 •      kolorowanka dla dzieci,
 •      broszura „Bierne palenie. Pytania i odpowiedzi”,
 •      ulotki na temat szkodliwości palenia tytoniu.