Głównej zawartości

Zgłaszanie chorób zakaźnych

W związku z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239); przypomina się o konieczności zgłaszania przez lekarzy i felczerów w ciągu 24 godzin, przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej lub zakażenia oraz stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej, właściwemu, ze względu na miejsce zachorowania państwowemu inspektorowi sanitarnemu, na sformalizowanym formularzu zgłoszenia.

Ze względu na charakter zachorowań wywołanych przez Neisseria meningitidis (często piorunujący przebieg z ciężkimi objawami ogólnymi i wykrzepianiem wewnętrznonaczyniowym) w przypadku w/w zachorowania bezpośredni kontakt i powiadomienie o wystąpieniu zakażenia w dni robocze poza godzinami pracy należy i w dni wolne od pracy należy zgłosić pod numer telefonów alarmowych PSSE Olsztyn:

1. W zakresie spraw przeciwepidemicznych:

607 - 753 - 872 - kierownik Sekcji Epidemiologii.

2. W zakresie spraw diagnostyczno leczniczych

603 - 895 - 800,     89- 534 - 74 - 07 - młodszy asystent Sekcji Epidemiologii.

               Ponadto przypomina się podmiotom leczniczym o konieczności przesyłania do krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego Narodowy  (KORONU) Instytut Zdrowia Publicznego - materiał do badań mikrobiologicznych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu  - Skoczyńska A., Kadłubowski M., Hryniewicz W., "Inwazyjna choroba meningokokowa i inne bakteryjne zakażenia ośrodkowego układu nerwowego  - zasady postępowania" - A-medica -press, Bielsko - Biała 2004.

Wytyczne te znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego - www.gis.gov.pl.