Głównej zawartości

Petycje

 

          Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie.  W przypadku braku właściwości PPIS, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
  • wskazanie adresata petycji,
  • wskazanie przedmiotu petycji,
  • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Termin rozpatrzenia petycji:

  • bez zbędnej zwłoki,
  • jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje można składać:

  • listownie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn;
  • doręczyć osobiście – w sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie ul. Żołnierska 16 w godzinach 7:30 – 15:05;
  • za pośrednictwem ePUAP - umieszczoną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PSSE w Olsztynie    http://psseolsztyn.bip.visacom.pl/
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.