Głównej zawartości

Aktualności

Główny Inspektorat Sanitarny - Aktualności 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie - Aktualności 

Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

 

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Warszawa, 24.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

Więcej informacji i aktualne dane można znaleźć na stronie: https://gis.gov.pl/aktualnosci/

...................................................................................................................................................................................................

 

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU Z ŻYWNOŚCIĄ POCHODZĄCĄ Z TERENÓW ZALANYCH 

Artykuły żywnościowe pozostawione lub przechowywane w miejscach objętych zalaniem/powodzią są narażone na zniszczenie, zepsucie, zanieczyszczenie. Dlatego przed spożyciem powinny być dokładnie sprawdzone.

Żywność pokryta szlamem naniesionym przez wodę powodziową powinna być zniszczona jako zagrażającą życiu i zdrowiu konsumentów. Dotyczy to również słoików z zakręconym wieczkiem, czy produktów w butelkach.

Należy pamiętać, że żywność zepsuta, zanieczyszczona, spleśniała jest szkodliwa dla zdrowia
a spożywanie jej może być przyczyną wielu chorób, a nawet śmierci.

 

NIE NALEŻY SPOŻYWAĆ ŻYWNOŚCI, KTÓRA :

 

 • ma zmieniony zapach, barwę smak, konsystencję,
 • została zalana, a nie jest hermetycznie zamknięta (konserwy), nawet gdy nie wykazuje oznak zepsucia,
 • ma widoczną pleśń,
 • jest w sposób widoczny zanieczyszczona lub/i posiada obcy zapach,
 • znajduje się w opakowaniach bez etykiet.
 • znajduje się w puszkach z wydętym wieczkiem.

 

NIE NALEŻY SPOŻYWAĆ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NIEWIADOMEGO POCHODZENIA – MOGĄ BYĆ SZKODLIWE.

NALEŻY CHRONIĆ ŻYWNOŚĆ PRZED ZEPSUCIEM I ZANIECZYSZCZENIAMI !

 • Produkty nietrwałe, jak mięso, wędliny, ryby, nabiał, gotowe potrawy , itd. przechowywać w temperaturze do 10 º C,
 • przechowywać żywność w suchych, chłodnych miejscach, w szczelnych opakowaniach, pomieszczeniach, gdzie nie ma środków chemicznych, takich jak pestycydy, nawozy mineralne,
 • chronić żywność przed szkodnikami i gryzoniami.

 

UWAGA !

 W każdym przypadku wystąpienia biegunki, wymiotów, podwyższonej temperatury, bólów brzucha, nudności i tym podobnych objawów należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZALANIA UJĘĆ WODY 

Fala powodziowa niesie za sobą zanieczyszczenia bakteryjne i chemiczne - groźne dla zdrowia i życia człowieka. Po ustąpieniu powodzi, woda w studniach i zbiornikach wodnych - NIE NADAJE  się do spożycia. W celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia, należy bezwzględnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego oraz oczyścić je i wydezynfekować.


OCZYSZCZANIE I ODKAŻANIE STUDNI KOPANEJ

 1. Wybrać wodę ze studni a następnie oczyścić dno ze szlamu i wszelkich nieczystości oraz wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku i wypełnić ją warstwą przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku.
 2. Zabetonować ubytki i szpary w cembrowinie.
 3. Wyszorować cembrowinę roztworem odkażającym (do wiadra z woda dodać dwie płaskie łyżeczki od herbaty, któregoś z wymienionych poniżej środków dezynfekcyjnych).
 4. Zaczekać aż woda wypełni studnię do oczekiwanego poziomu.

Dezynfekcja wody

 1. Przed przystąpieniem do dezynfekcji - należy zmierzyć za pomocą tyczki lub ciężarka na sznurku głębokość wody w studni.
 2. Na każdy metr głębokości wody odmierza się ilość odpowiedniego środka wg. zasad podanych w poniższej tabelce:

 Średnica studni
[cm]

 Potrzebna ilość wapna chlorowanego na każdy metr głębokości wody

 Ilość monochloraminy na każdy metr głębokości wody

Ilość podchlorynu sodu na każdy metr głębokości wody

 80

150g - 1 szklanka

 165g

300g - 1 szklanka

90

 200g - 1 szklanka i ćwierć

220g

 400g - 1 szklanka i ćwierć

 100

 250g - półtorej szklanki

 270g

 500g - półtorej szklanki

 120

 350g - 2 szklanki i ćwierć

 380g

 700g - 2 szklanki i ćwierć

Pamiętaj!!!

Aby prawidłowo sporządzić roztwór środka dezynfekcyjnego należy do wiadra dodać niewielką ilość wody oraz odmierzoną ilość środka dezynfekcyjnego, roztwór zamieszać, wiadro dopełnić wodą i ponownie dobrze wymieszać.

Tak przygotowany roztwór należy wlać do studni. Wodę w studni należy wymieszać za pomocą tyczki, czerpaka itp.

Po 24 godzinach wybierać wodę, aż do zaniku zapachu chloru.

UWAGA: Przy stosowaniu środków dezynfekcyjnych należy zachować środki ostrożności oraz stosować rękawice i ubranie ochronne, chronić oczy.
Miejsce dezynfekcji i środki dezynfekcyjne należy chronić przed dostępem dzieci.

ODKAŻANIE STUDNI WIERCONYCH I ABISYŃSKICH


      W przypadku studni wierconej, wprowadzenie roztworu odkażającego jest trudne do wykonania i wymaga specjalnej pompy wprowadzającej roztwór dezynfekcyjny. W przypadku zanieczyszczenia studni, należy dokładnie ją przepłukiwać poprzez długotrwałe pompowanie.

ODKAŻANIE WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI POMPY ABISYŃSKIEJ


     Zabieg przeprowadza się w następujący sposób: 4 gramy wapna chlorowanego (1 czubata łyżeczka) albo 7 ml roztworu podchlorynu sodu (1,5 łyżeczki), należy rozpuścić w dwóch wiadrach wody. Następnie po zdjęciu kolumienki studni - nalać do rury przygotowany roztwór, nałożyć kolumienkę i pompować, aż do zaniku zapachu chloru w wodzie.

Po wykonaniu czyszczenia i odkażania studni, woda z niej powinna być zbadana przez laboratorium organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub laboratorium zatwierdzonym przez ww. organy (lista dostępna na stronach wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych).

ODKAŻANIE WODY

Każdą niepewną wodę przeznaczoną do picia należy odkazić. Dzięki zniszczeniu drobnoustrojów chorobotwórczych powodujących choroby przewodu pokarmowego, staje się ona bezpieczna dla zdrowia. Odkażanie wody można przeprowadzić różnymi środkami i sposobami:

- najprostszym i dobrym sposobem odkażania wody jest jej gotowanie,

- można również dezynfekować wodę za pomocą specjalnych preparatów i pastylek, przeprowadzając ten zabieg ściśle instrukcji załączonych do tych preparatów.

Należy pamiętać, że odkażanie nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych.

...............................................................................................................................................................................................................

 

Postępowanie z amalgamatem dentystycznym   

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że zgodnie art. 10  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1102/2008:

- od dnia 1 stycznia 2019 r. amalgamat stomatologiczny stosuje się wyłącznie w formie kapsułkowanej w odmierzonej dawce. Zakazuje się stosowania przez lekarzy dentystów rtęci w formie niekapsułkowanej- ust.1;

- od dnia 1 stycznia 2019 r. podmioty prowadzące gabinety stomatologiczne, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny lub w których usuwane są wypełnienia z amalgamatu stomatologicznego lub zęby zawierające takie wypełnienia zapewniają wyposażenie swoich gabinetów w separatory amalgamatu do celów zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu, w tym również cząstek znajdujących się w zużytej wodzie.

Podmioty te zapewniają, aby:

a) separatory amalgamatu wprowadzone do użytku od dnia 1 stycznia 2018 r. zapewniały zatrzymywanie co najmniej 95 % cząstek amalgamatu;

b) od dnia 1 stycznia 2021 r. wszystkie separatory amalgamatu będące w użyciu zapewniały zatrzymywanie cząstek amalgamatu na poziomie określonym w lit. a) – ust. 4.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 w/w rozporządzenia, kapsułki i separatory amalgamatu zgodne z normami europejskimi lub z innymi krajowymi lub międzynarodowymi normami zapewniającymi równoważny poziom jakości i zatrzymywania uważa się za spełniające wymogi opisane powyżej.

Zgodnie z art. 10 ust 6 w/w rozporządzenia, lekarze dentyści zapewniają, aby ich odpadami amalgamatu, w tym również pozostałościami amalgamatu, jego cząstkami, wypełnieniami raz zębami, lub ich częściami, zanieczyszczonymi amalgamatem stomatologicznym, zajmował się i dokonywał ich zbiórki upoważniony do tego zakład lub przedsiębiorstwo specjalizujące się w gospodarowaniu odpadami.

Lekarze dentyści w żadnym przypadku nie mogą uwalniać – bezpośrednio lub pośrednio – takich odpadów amalgamatu do środowiska.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi jakim są odpady z amalgamatu dentystycznego (kod 18 01 10*).

Zgodnie z tym rozporządzeniem:

- odpady te zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru żółtego, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia (nie dotyczy odpadów o ostrych końcach i krawędziach).

- pojemniki lub worki, zapełnia się co najwyżej do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie. Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użycia.

- pojemniki lub worki, wymienia się tak często, jak pozwalają na to warunki przechowywania oraz właściwości odpadów medycznych w nich gromadzonych, nie rzadziej niż co 72 godziny,

- każdy pojemnik lub worek z odpadami 18 01 10* w miejscu ich powstawania należy oznakować (kodem odpadów medycznych w nim przechowywanych; nazwą wytwórcy odpadów medycznych;  numerem REGON wytwórcy odpadów medycznych; numerem księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260), wraz z podaniem organu rejestrowego; datą i godziną otwarcia (rozpoczęcia użytkowania); datą i godziną zamknięcia),

- dopuszcza się wstępne magazynowanie odpadów w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu albo stacjonarnym lub przenośnym urządzeniu chłodniczym, przeznaczonym wyłącznie do magazynowania odpadów medycznych.

Ważne! Wstępne magazynowanie odpadów medycznych o kodzie 18 01 10* odbywa się tylko w temperaturze do 18ºC, z tym że od 10ºC do 18ºC może odbywać się tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 72 godziny, natomiast w temperaturze do 10ºC – nie dłużej niż 30 dni.

...............................................................................................................................................................................................................

{phocadownloa d view=file|id=1928|target=s}

 ...............................................................................................................................................................................................................

 

http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/urzad/przeciwdzialanie-korupcji/korupcja-szkodzi-zdrowiu/

 

 ...............................................................................................................................................................................................................

 

 

ZAKAZ UŻYWANIA E-PAPIEROSÓW W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

 

           Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy antytytoniowej, przypomina o zakazie używania e-papierosów w miejscach publicznych oraz o konieczności umieszczania znaku zakazującego używania e-papierosów.

            W dniu 24 sierpnia 2016 w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Przepisy ustawy weszły w życie 8 września 2016.

            Zgodnie z nowymi przepisami używanie papierosów elektronicznych oraz nowatorskich wyrobów tytoniowych ograniczone zostaje w miejscach publicznych w takim samym zakresie, jak palenie papierosów tradycyjnych. Zakaz palenia e-papierosów obowiązuje więc m.in na przystankach, w środkach transportu, na terenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w placówkach oświatowych, obiektach sportowo-rekreacyjnych, lokalach gastronomicznych i placach zabaw.

            Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia obowiązany jest o umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych . Brak informacji o zakazie palenia skutkuje karą grzywny do 2000 zł.

            Osoby palące wyroby tytoniowe, nowatorskie wyroby tytoniowe lub papierosy elektroniczne wbrew postanowieniom ustawy podlegają karze grzywny do 500 zł.         Ustawa wprowadza również zakaz sprzedaży papierosów elektronicznych i pojemników z płynem nikotynowym do ich uzupełniania osobom poniżej 18-go roku życia.   Od dnia wejścia w życie ustawy obowiązuje także bezwzględny zakaz reklamy i promocji oraz sprzedaży na odległość (w tym internetowej) papierosów elektronicznych i płynów do e-papierosów. Za złamanie większości nowych ograniczeń lub zaniechanie obowiązków przedsiębiorcom grozić będzie kara do 200 tys. złotych lub kara pozbawienia wolności.

Szczegóły dotyczące znowelizowanej ustawy:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001331

 ...................................................................................................................................................................................................

Kampania społeczna pt. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”

 http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/edukacja-poznaj-swoje-prawa/kampanie-spoleczne/kampania-rzecznik-praw-pacjenta-przypomina/