Głównej zawartości

Skargi i wnioski

 

PODSTAWA PRAWNA

*Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) 

*Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46 ) 

 

Przedmiot skargi  - w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, w związku z  wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. 

Przedmiot wniosku – w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.
Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda. O tym, czy pismo jest skargą, czy wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma. Skargi oraz wnioski składa się do organów właściwych, ze względu na przedmiot

 


SKARGI I WNIOSKI

 

Mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski niezawierające, imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Skargi i wnioski wpływające do urzędu, rejestrowane są w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków.

Skargi i wnioski rozpatrywane są przez właściwe merytorycznie działy ze względu na przedmiot skargi.

 

TERMINY ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW ORAZ TRYB ODWOŁAWCZY

Skargi (wnioski) urząd załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiana jest w terminie do 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi (wnioski) szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Interwencje, bez potwierdzenia pisemnego są traktowane jako anonimowe i pozostawia się je bez rozpoznania, chyba że stanowią wiarygodną informację o zagrożeniu zdrowia lub życia.

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

 

 

Przyjęcia obywateli w sprawach skarg i wniosków osobiście:

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
w każdą środę w godzinach 10.00-12.00.

Skargi i wnioski, zgłoszenia osobiście do protokołu przyjmowane są przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych lub osoby wyznaczone  w następujących godzinach:

Poniedziałki: w godz.   8.00 -  14.00

Środy: w godz. 15.05 -  17.00 – sekretariat  p. 307 

Piątki: w  godz.   8.00 -  14.00

 

 

Skargi i wnioski zgłaszane pisemnie przyjmowane są codziennie przez Sekretariat Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie.

 

 

Skargi i wnioski pisemne należy kierować na poniższy adres:

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W OLSZTYNIE
ul. Żołnierska 16
10-561 Olsztyn
tel. /fax 89 527-43-10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.