Głównej zawartości

Produkcja pierwotna i dostawy bezpośrednie

 

 

Przypomina się o konieczności rejestracji u właściwych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych gospodarstw rolnych działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną i/lub prowadzących dostawy bezpośrednie płodów rolnych. Powyższy obowiązek wynika z przepisów art. 63 ust. 1 i 2, pkt 1 i 12 oraz art. 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 

Produkty pierwotne roślinne obejmują zboża, owoce, warzywa, zioła,

grzyby hodowlane, które są wprowadzane na rynek spożywczy.

 

W związku z powyższym producent zobowiązany jest: co najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia tej działalności złożyć do właściwego, ze względu na miejsce prowadzenia działalności (lokalizacji plantacji), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wniosek o wpis do rejestru zakładów. We wniosku należy określić m.in. rodzaj i zakres działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaj żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu. Należy również dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych.

Wzory wniosków określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji dostępne są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie.

Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie. Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia „wniosku o wpis do rejestru zakładów (…)”, podlega karze pieniężnej.

 

Załączniki do pobrania: