Głównej zawartości

Informacja dla podmiotów prowadzących zakłady produkujące produkty pochodzenia zwierzęcego o zmianie organów nadzorujących

W dniu 16 listopada 2018 r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie podpisane zostało porozumienie pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie i Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Olsztynie o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organów Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu olsztyńskiego.

Ww. porozumienie określa szczegółowe warunki i sposób sprawowania nadzoru oraz przeprowadzania urzędowych kontroli żywności w zakładach produkujących lub przechowujących produkty pochodzenia zwierzęcego oraz inne środki spożywcze, o których mowa w art. 73 ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; sprawowania nadzoru oraz przeprowadzania urzędowych kontroli żywności nad zakładami produkującymi żywność zawierającą jednocześnie produkty pochodzenia roślinnego
i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, o której mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego; zwalczania chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta.

Porozumienie określa również zasady i zakres bieżącej współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów Inspekcji Weterynaryjnej, mające na względzie zapewnienie sprawnego nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz pasz oraz nad sytuacją epidemiologiczną i epizootyczną w zakresie chorób odzwierzęcych; a także zasady i zakres bieżącej współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów Inspekcji Weterynaryjnej, mające na względzie zapewnienie sprawnego nadzoru nad prawidłowym zagospodarowaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.