Głównej zawartości

Informacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która m.in. wydłużyła możliwy czas pobytu dziecka w klubie dziecięcym z 5 do 10 godzin (analogicznie jak w żłobku), a ponadto nałożyła na żłobki i kluby dziecięce obowiązek zapewnienia przebywającym w nich dzieciom wyżywienia zgodnego z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że żłobki i kluby dziecięce podlegają obowiązkowi zatwierdzenia i wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z prowadzoną działalnością, w tym w zakresie żywienia dzieci. Wniosek o wpis do rejestru i zatwierdzenie należy złożyć do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, w formie pisemnej, według wzoru, który dostępny jest na stronie internetowej PSSE Olsztyn - link do strony: http://psseolsztyn.bip.visacom.pl/1173-menu/oddzial-nadzoru/sekcja-higieny-zywnosci-zywienia-i-przedmiotow-uzytku/pliki-do-pobrania.html

Wiele ważnych informacji można znaleźć na stronach znajdujących się pod poniższymi linkami:

Instytut Żywności i Żywienia - Aktualności

Normy żywienia dla populacji Polski

Żywienie dzieci w żłobkach

Zalecenia dotyczące żywienia dzieci w przedszkolach

Żywienie niemowląt i małych dzieci

Instytut Żywności i Żywienia - Zasady prawidłowego żywienia

Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym

Obiady szkolne

Rekomendacje dla realizatorów żywienia z zakresu zasad prawidłowego żywienia dzieci w przedszkolach

Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży

Wiem co jem - propozycje posiłków dla dzieci w przedszkolach i szkołach