Głównej zawartości

Wycofanie produktu z rynku

WYCOFANIE PRODUKTU Z RYNKU

Wymagania prawne obligują przedsiębiorstwa do podjęcia natychmiastowych działań w momencie kiedy okaże się, że produkt, który jest na rynku, może zagrażać zdrowiu lub życiu konsumenta.

Dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów utworzono:

  • system RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) – System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Paszach;
  • system RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products) – System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Nieżywnościowych, w tym produktach kosmetycznych;

 

Za bezpieczeństwo produktu odpowiada producent i/lub dystrybutor wprowadzający produkt do obrotu.

 

KLUCZOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW:

 

BEZPIECZEŃSTWO

Przedsiębiorcy nie powinni wprowadzać do obrotu produktu, który może zagrażać zdrowiu lub życiu konsumenta.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Przedsiębiorcy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo produktu, które produkują, transportują, przechowują lub sprzedają. 

 

MOŻLIWOŚĆ ŚLEDZENIA PRODUKTU

Przedsiębiorcy powinni mieć możliwość natychmiastowego ustalenia danych każdego dostawcy bądź odbiorcy.

 

WSPÓŁPRACA

Przedsiębiorcy powinni bezzwłocznie powiadomić właściwe władze, jeżeli mają powody sądzić, że ich produkt może zagrażać zdrowiu lub życiu konsumenta.

 

WYCOFANIE PRODUKTU

Przedsiębiorcy powinni bezzwłocznie wycofać z obrotu produkt, jeżeli mają powody sądzić, że nie jest on bezpieczny.

 

AKTY PRAWNE

  • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz.59).
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z 28 stycznia 2002 r. ustalającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiającego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego” (Dz. Urz. UE. L. 31 z 01.02.2002 r., str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE. L. 338 z 13.11.2004 r., str. 4 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (Dz. Urz. UE L 95 z 7.04.2017 r., str. 1).